flag Geen geselecteerd(e) land/ taal (veranderen) separateur
 

Algemene verkoop- en garantievoorwaarden

1.    Inleiding

1.1.    Deze verkoopvoorwaarden worden gesloten tussen, enerzijds, de vennootschap ETILUX nv, met maatschappelijke zetel Impasse de l’Espérance nr. 42 te 4000 Luik (België), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0412.681.550, tel. +32 (0)4 224 99 99, fax +32 (0)4 226 11 06, e-mail info@etilux.be, hierna ‘de verkoper’ genoemd en, anderzijds, eender welke natuurlijke of rechtspersoon die via de website van de verkoper of via zijn agenten een aankoop wenst te doen, hierna ‘de koper’ genoemd.

1.2.
    Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk, onder voorbehoud van de wijzigingen die beide partijen zouden kunnen aanbrengen krachtens een schriftelijk vastgesteld uitdrukkelijk akkoord.

1.3.
    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Etilux en de kopers via de website van de verkoper of via zijn agenten gesloten worden.

1.4.
    Onze algemene voorwaarden kunnen alleen worden gewijzigd bij uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen de partijen. Ze worden geacht door de koper te zijn aanvaard zodra hij zijn bestelling plaatst, zelfs in het geval waarin ze strijdig zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere voorwaarden.

1.5.
    Onze algemene voorwaarden zijn vertaald in het Nederlands, Engels, Duits, Spaans en Italiaans. In geval van afwijking of moeilijke interpretatie geldt de originele Franse tekst als referentie en is die tekst doorslaggevend.

2.    Totstandkoming van de overeenkomst


2.1.     De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten wanneer de verkoper, na ontvangst van een schriftelijke bestelling of mondeling order, een schriftelijke aanvaarding heeft verzonden, eventueel binnen de door de koper vastgestelde termijn.

2.2.
     Een bestelling op onze website voor online verkoop wordt geregistreerd op het ogenblik waarop de koper klikt op de knop ‘mijn bestelling valideren’. Zodra de bestelling aldus is geregistreerd, wordt de koper geacht de prijzen, volumes en te koop aangeboden hoeveelheden evenals het geheel van deze algemene verkoopvoorwaarden te hebben aanvaard met kennis van zaken en zonder voorbehoud. De koper ontvangt via e-mail een ontvangstbewijs van zijn bestelling. De bestelling wordt pas geacht te zijn aanvaard, en de overeenkomst gesloten, vanaf het ogenblik waarop de klant van ons een e-mail ter aanvaarding van zijn bestelling ontvangt.

2.3.
    Een wijziging van de voorstellen van de verkoper is pas verworven indien ze schriftelijk wordt bevestigd.

3.    Plannen en beschrijvende documenten

3.1.    De gewichten, afmetingen, capaciteiten en andere gegevens in de catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, gravures en prijslijsten of op onze website voor online verkoop zijn aanduidingen bij benadering. Deze gegevens hebben alleen bindende waarde indien de overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst.

3.2.
    De foto’s ter illustratie van de producten behoren niet tot het toepassingsgebied van de overeenkomst.

3.3.
    Wij zijn niet aansprakelijk voor de geldigheid van de inhoud van de technische fiches en beschrijvingen van de producten die we niet zelf fabriceren.

3.4.
     Onze aanbiedingen van producten zijn geldig binnen de beperkingen van de beschikbare voorraden. De beschikbaarheden zoals aangegeven op onze website voor online verkoop hebben informatieve maar geen contractuele waarde.

3.5.
    De plannen en technische documenten die de totale of gedeeltelijke vervaardiging van het materieel of de totale of gedeeltelijke verwezenlijking van een installatieproject mogelijk maken en die ETILUX vóór of na het sluiten van de overeenkomst aan de koper bezorgt, blijven de exclusieve eigendom van de verkoper. Zonder toelating van deze laatste mag de koper ze niet gebruiken, opnieuw kopiëren, reproduceren, doorsturen of aan derden bezorgen.

3.6.
    De plannen en technische documenten die de totale of gedeeltelijke vervaardiging van het materieel of de totale of gedeeltelijke verwezenlijking van een installatieproject mogelijk maken en die de koper vóór of na het sluiten van de overeenkomst aan ETILUX bezorgt, blijven de exclusieve eigendom van de koper. Zonder toelating van deze laatste mag ETILUX ze niet gebruiken, opnieuw kopiëren, reproduceren, doorsturen of aan derden bezorgen.

4.    Prijzen


4.1.    We verkopen onze goederen voor de prijs die op het ogenblik van de levering toepasselijk is. Onze prijzen staan los van elke verbintenis inzake duur en creëren geen enkel precedent voor de bijkomende bestellingen of voor het restant van bestellingen.

4.2.    De prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

4.3.    Al onze prijzen zijn exclusief belastingen, af onze exploitatiezetels, plus verzendingskosten.

4.4.    Alle huidige en toekomstige belastingen evenals alle heffingen en bijkomende kosten, van welke aard ook, in verband met de verkoop zijn ten laste van de koper.

4.5.    Behoudens andersluidende overeenkomst gelden onze prijzen voor goederen in een normale beschermende verpakking.

4.6.    Behoudens andersluidende overeenkomst zijn onze prijzen zoals vermeld in de catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, gravures en prijslijsten of op onze website voor online verkoop franco prijzen, op voorwaarde dat de bestelling gelijk is aan het minimum zoals bepaald op de prijsofferte in prijs exclusief btw. In alle overige gevallen zijn onze prijzen ‘af fabriek’ en zijn de vervoer- en verpakkingskosten ten laste van de koper.

4.7.    De geafficheerde prijzen mogen worden geïndividualiseerd in functie van bijzondere voorwaarden die schriftelijk met de koper zouden worden overeengekomen, gelet op zijn profiel.

5.    Risico-overdracht

5.1.    De goederen worden op het risico van de koper vervoerd.

5.2.    Internationale leveringen worden beheerst door een van de INCOTERMS, tussen de partijen overeengekomen, zoals bedoeld in hun laatste versie (INCOTERMS 2010) die de International Chamber of Commerce heeft gepubliceerd. Bij gebrek aan akkoord over een INCOTERM wordt de levering geacht plaats te vinden overeenkomstig de INCOTERM EXW, i.e. ‘af fabriek’ of ‘af magazijn’. De risico’s met betrekking tot de goederen gaan over naar de koper bij de levering of, indien ze tot zijn beschikking worden gesteld, op de datum en de plaats van deze terbeschikkingstelling volgens de toepasselijke INCOTERM.

5.3.    Binnen de grenzen van het Belgisch grondgebied worden onze producten geleverd op het tijdstip waarop ze in onze lokalen ter beschikking van de koper worden gesteld of, in geval van verzending, op het tijdstip waarop ze onze vestigingen verlaten. Vanaf dat ogenblik gaan de risico’s over naar de koper.

5.4.    De montage maakt nooit deel uit van de overeenkomst. Op verzoek van de koper en overeenkomstig de bijzondere voorwaarden kan ETILUX echter overeenkomen om gespecialiseerde technici of monteurs ter beschikking van de koper te stellen. In dit geval oefent de koper toezicht uit op de prestaties van die technici of monteurs en draagt hij de kosten en risico’s daarvan; tevens neemt de koper de verantwoordelijkheid en de kosten van de overeenstemmende verzekeringen op zich.

5.5.    De koper levert, op zijn kosten, alle hulp, toestellen en producten die nodig zijn voor de montage.

5.6.    Het ‘akkoord voor afdrukken’ impliceert dat de klant verantwoordelijk wordt en dat de vennootschap ETILUX van haar verantwoordelijkheid wordt ontslagen. De zelfs stilzwijgende vrijstelling van het ‘akkoord voor afdrukken’ door de klant, geldt als een ‘akkoord voor afdrukken’.

6.    Eigendomsvoorbehoud

6.1.    Onverminderd de bepalingen van artikel 5 blijven de goederen eigendom van ETILUX tot de volledige betaling van het hoofdbedrag en alle bijkomende bedragen.

6.2.    De koper verbindt zich ertoe ze niet aan derden te verkopen of over te dragen zolang de goederen eigendom blijven van de verkoper.

6.3.    Bij inbreuk op dit verbod is de koper een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de verkoopprijs verschuldigd boven op de verkoopprijs en de eventuele nalatigheidsinteresten.

7.    Leveringstermijnen

7.1.    Behoudens andersluidende bepaling lopen de leveringstermijnen vanaf de laatste van de twee volgende data:

a)    de datum van totstandkoming van de overeenkomst zoals bepaald in artikel 2
b)    de datum van ontvangst van het voorschot door de verkoper, indien de overeenkomst bepaalt dat een voorschot verschuldigd is alvorens er met de fabricage wordt begonnen.

7.2.
    Behoudens andersluidende bepaling in de overeenkomst hebben de leveringstermijnen alleen indicatieve waarde en kan een eventuele vertraging geen reden zijn om de bestelling te annuleren of om aanspraak te maken op welke schadevergoeding ook. Wanneer een bestelling voorziet in door de tijd gespreide leveringen, staat het ETILUX vrij om het productietempo te bepalen. Overigens staat het ETILUX volkomen vrij om het geheel van de bestelling in één keer te laten fabriceren, waarbij elk verzoek tot retouchering na fabricage ten laste is van de koper.

7.3.    In geval van dringende levering vallen de eventuele bijkomende kosten ten laste van de koper, behoudens andersluidend akkoord met ETILUX.

7.4.    Rekening houdend met de onvoorziene omstandigheden op het vlak van fabricage behoudt ETILUX zich het recht voor om 10% in meer of in min te leveren van de bestelde hoeveelheid voor bestellingen tot 10.000 etiketten en 5% in meer of in min van de bestelde hoeveelheid voor bestellingen van meer dan 10.000 etiketten.

7.5.    Ook wanneer de koper de goederen niet ophaalt op het tijdstip van terbeschikkingstelling door ETILUX, is hij gehouden de normalerwijs voorziene vervaldatum voor de betalingen in verband met de levering in acht te nemen. De verkoper zorgt ervoor dat de goederen worden opgeslagen op kosten en op risico van de koper.

8.    Betaling

8.1.    Behoudens uitdrukkelijke vermelding op de factuur zijn alle facturen contant betaalbaar, netto en zonder korting, op het adres van onze maatschappelijke zetel.

8.2.
    De betalingen worden verricht in euro of in de in de overeenkomst vastgestelde munt.

8.3.
    Behoudens andersluidende bepaling zijn de facturen betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen vanaf de dag die volgt op:
1°    de dag van de ontvangst, door de koper, van de factuur of een gelijkwaardig verzoek tot betaling, of

2°    de dag van de ontvangst van de goederen of de levering van diensten, indien de dag van ontvangst van de factuur of van het gelijkwaardig verzoek tot betaling onzeker is of indien de koper de factuur of het gelijkwaardig verzoek tot betaling ontvangt vóór de goederen of diensten, of

3°    de dag van de aanvaarding of de verificatie die toelaat te bevestigen dat de goederen of diensten conform de overeenkomst zijn, indien de wet of de overeenkomst voorziet in een procedure van aanvaarding of verificatie en indien de koper de factuur of het gelijkwaardig verzoek tot betaling vroeger of op de datum van aanvaarding of verificatie ontvangt.

8.4.    Bij gebrek aan betaling van een factuur of een deel daarvan binnen de overeengekomen betalingstermijn of, bij gebrek daaraan, binnen de wettelijke betalingstermijn, wordt het nog verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een nalatigheidsinterest die wordt berekend tegen de rentevoet zoals bepaald in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, opnieuw vermeerderd met 2%, waarbij elke begonnen maand verschuldigd is.

De referentie-interestvoet is de interestvoet die de Europese Centrale Bank toepast voor haar basisherfinancieringstransactie zoals bepaald door de wet van 2 augustus 2002.

8.5.    Bovendien wordt elke factuur die vier maanden na de overeengekomen betalingstermijn of, bij gebrek daaraan, binnen de wettelijke betalingstermijn onbetaald blijft van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding van 10% van het onbetaald bedrag, met een minimum van 37,00 euro (indien het bedrag van de bestelling lager is dan 50,00 euro excl. btw, wordt deze forfaitaire schadevergoeding verlaagd tot 11,90 euro).

8.6.    Betaalt de koper niet binnen de overeengekomen betalingstermijn of, bij gebrek daaraan, binnen de wettelijke betalingstermijn, dan heeft de verkoper bovendien het recht, onverminderd zijn recht op terugbetaling van de gerechtskosten overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, van de koper een redelijke schadevergoeding te vorderen voor alle relevante invorderingskosten die hij als gevolg van de laattijdige betaling oploopt.

8.7.    De bepaling inzake de betaling van een interest doet geen afbreuk aan de opeisbaarheid van de betalingen op hun vervaldatum.

8.8.    De betaalde voorschotten mogen worden bijgehouden als schadevergoeding.

8.9.    Onverminderd ons recht op een schadevergoeding mogen wij hetzij de uitvoering van de overeenkomst opschorten hetzij de overeenkomst van rechtswege verbreken na verzending van een aangetekende brief die gedurende 15 kalenderdagen zonder uitwerking blijft of indien de koper op ernstige wijze in gebreke blijft eender welke contractuele verbintenis in acht te nemen, meer bepaald:
•    in geval van niet-betaling van een factuur door de koper op één enkele vervaldatum van de overeengekomen of wettelijke termijn;
•    in geval van bewijs of ernstig vermoeden van fraude door de koper;
•    indien de koper weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken of in het geval waarin hij onjuiste en/of valse inlichtingen heeft verstrekt;
•    indien de koper failliet is of zich in een situatie van staking van betaling bevindt of wanneer zijn krediet gevaar loopt.

9.    Financiële garanties

9.1.    Indien na het sluiten van de overeenkomst en tot de volledige betaling van de prijs blijkt dat het krediet van de koper gevaar loopt of wanneer het krediet afbrokkelt en meer bepaald in de volgende gevallen: verzoek tot verlenging van protesttermijn, beslag op alle of een deel van de goederen van de koper op initiatief van een schuldeiser, laattijdige betaling van de aan de RSZ verschuldigde bijdragen enzovoort, behoudt de verkoper zich het recht voor, zelfs na gedeeltelijke levering van een opdracht, van de koper de garanties te eisen die hij passend acht met het oog op de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen. De weigering om daaraan gevolg te geven verleent aan de verkoper het recht om de opdracht volledig of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.

10.    Ontbindend beding

10.1.    Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vervaldatum of in geval van toepassing van artikel 9 wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden en enkel en alleen door de betekening van zijn bedoeling door de verkoper aan de koper, per aangetekend schrijven en zonder voorafgaande ingebrekestelling. De verkoper heeft het recht de geleverde goederen terug te nemen zonder tussenkomst van de rechtbanken. Bovendien en bij wijze van schadeloosstelling is een bedrag gelijk aan 15% van de prijs, met een minimum van 125,00 euro, verschuldigd.

11.    Overmacht

11.1.    Geen enkele partij is aansprakelijk voor het gebrek aan inachtneming van gelijk welke van haar contractuele verbintenissen indien ze het bewijs levert dat dit gebrek aan inachtneming te wijten is aan een gebeurtenis die van haar wil onafhankelijk is en in verband waarmee men van haar niet redelijkerwijze kon verwachten dat ze er rekening mee hield op het ogenblik waarop de overeenkomst is gesloten of dat ze die voorkwam of de gevolgen ervan overwon, zelfs indien deze gebeurtenis de uitvoering van haar contractuele verbintenissen niet volledig onmogelijk maar alleen aanzienlijk moeilijker of duurder maakt, meer bepaald in geval van arbeidsconflict en gelijk welke andere omstandigheden zoals staking, mobilisatie, brand, natuurramp, oorlog, opstand, embargo, vernietiging van uitrustingen of installaties, algemeen gebrek aan bevoorrading of aan vervoermiddelen, verbod op deviezentransfer, beperkingen van het energiegebruik, opvordering enzovoort.

11.2.    De partij die zich beroept op de voornoemde omstandigheden, moet de andere partij onverwijld schriftelijk kennis geven van het feit dat ze zich voordoen en van hun einde.

11.3.    Een reden voor ontslag van aansprakelijkheid krachtens dit artikel ontslaat de partij die haar verbintenissen niet in acht heeft genomen van de betaling van eender welke schadeloosstelling, vergoeding of andere contractuele sanctie. Bovendien schort het de uitvoeringstermijn op gedurende een redelijke periode.

11.4.    Duurt de reden voor vrijstelling voort na een redelijke periode en, hoe dan ook, gedurende een periode van meer dan 3 maanden, dan heeft elke partij het recht de verkoop van rechtswege te verbreken door een aangetekende brief naar de andere partij te versturen.

12.    Garantie

12.1.    De garantie betreffende de verkochte producten is beperkt tot de door de constructeur gegeven garantie die de koper goed kent of waarover de koper wordt geacht volledige informatie te hebben ingewonnen alvorens de overeenkomst te sluiten en, desgevallend, tot het programma van uitbreiding van garantie, gesloten bij bijzondere overeenkomst.

12.2.    De garantie is hoe dan ook beperkt tot het herstellen of eenvoudigweg omwisselen van de defecte producten, waarbij alleen wij beslissen over herstellen of omwisselen, met uitdrukkelijke uitsluiting van eender welke schadevergoeding aan de koper of aan derden.

12.3.    ETILUX wordt eigenaar van de vervangen stukken. Deze stukken moeten op kosten van de koper worden teruggestuurd overeenkomstig artikel 16 betreffende het terugzenden van goederen.

12.4.    Wij bieden in geen geval de garantie dat welke hardware of software ook geschikt is om een oplossing te bieden voor een bijzonder probleem of een probleem dat eigen is aan de activiteit van de koper.

12.5.    Het toekennen van de garantie impliceert dat de geleverde goederen worden gebruikt als een goede huisvader en volgens de voorwaarden van de aanbieding of onder de normale gebruiksvoorwaarden zoals vermeld in de catalogi, technische fiches, gebruiksaanwijzingen, notities of handleidingen ter beschikking van de koper.

12.6.    De garantie is niet van toepassing op schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van opslagvoorwaarden die niet zijn aangepast aan het verkochte product. De koper wordt geacht de aan het verkochte product aangepaste opslagvoorwaarden te kennen. In het tegengestelde geval kunnen onze technische diensten die opslagvoorwaarden op eenvoudig verzoek meedelen.

12.7.    Elk beroep op de garantie moet, op straffe van verval, aan ons worden betekend binnen een termijn van 2 werkdagen vanaf de ontdekking van het feit dat dit beroep op de garantie rechtvaardigt. Tegelijk moet de klant ons alle vereiste documenten en inlichtingen bezorgen en moet hij gevolg geven aan elke vraag om bijkomende inlichtingen.

12.8.    De verkoper gaat geen enkele andere garantieverbintenis aan dan die welke wordt beschreven in punt 12.2. De verkoper is niet gehouden schadeloosstelling te betalen voor schade die wordt aangericht aan goederen die worden gebruikt voor beroepsdoeleinden of voor verliezen in verband met de beroepsactiviteiten van de koper of van de personen voor wie hij aansprakelijk is in overeenstemming met artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek.

12.9.    Bovendien kan de verkoper niet gehouden zijn schadeloosstelling te betalen voor extracontractuele aansprakelijkheid.

12.10.    Met betrekking tot de lichamelijke schade en de schade die wordt aangericht aan goederen die voor private doeleinden worden gebruikt, is de verkoper niet gehouden schadeloosstelling te betalen wanneer:

• niet bewezen is dat het defect bestond op het ogenblik waarop het product in omloop werd gebracht;
• de verkoper, gelet op de staat van de wetenschap en de techniek, het bestaan van het defect niet kon kennen;
• het defect te wijten is aan het ontwerp van de zaak waarin het verkochte product werd opgenomen of wanneer het defect te wijten is aan de instructies van de koper;
• de schade het gevolg is van een fout van de koper, de benadeelde persoon of iemand voor wie de benadeelde persoon of de koper aansprakelijk is (bv.: foutieve handelingen, een verkeerde werking, veranderingen door de koper of door derden enzovoort);
• het defect het gevolg is van de conformiteit van het product aan dwingende regels die uitgaan van de overheid;
• de schade te wijten is aan een gebrekkig onderhoud of een onderhoud dat strijdig is met het onderhoudshandboek of de onderhoudsinstructies van de verkoper of de fabrikant;
• de schade het gevolg is van een interventie van een derde die de verkoper of de fabrikant niet erkent.

13.    Gebrek aan conformiteit en klachten

13.1.    De koper moet de goederen of de producten (doen) onderzoeken op het ogenblik van hun levering.

13.2.    Elke klacht betreffende defecte goederen moet door de koper schriftelijk worden ingediend, met bewijs van verzending, binnen een termijn van zeven dagen vanaf de levering van de betrokken goederen.

13.3.    Klachten wegens verschil in hoeveelheden of niet-conformiteit ten opzichte van de overeengekomen specificaties (meer bepaald op het vlak van de kwaliteit of de eigenschappen van de producten) moeten worden genoteerd op de verzendingsbon op het ogenblik van de levering en moeten per aangetekend schrijven worden bevestigd binnen een termijn van zeven werkdagen vanaf de levering indien het gebrek niet zichtbaar is, zo niet zijn de klachten niet ontvankelijk.

13.4.    Klachten betreffende de verborgen gebreken moeten per aangetekend schrijven worden betekend, uiterlijk binnen een termijn van zeven werkdagen vanaf het tijdstip waarop de koper het verborgen gebrek heeft ontdekt of had moeten ontdekken. Eens deze termijn verstreken is, zijn eventuele klachten niet langer ontvankelijk.

13.5.    Om ontvankelijk te zijn moet elke klacht vergezeld gaan van een staal van het betrokken product dat een analyse door onze dienst Kwaliteit mogelijk maakt en van een nauwkeurige beschrijving van de gebruiksvoorwaarden van het betrokken product, per aangetekend schrijven en binnen de termijn zoals bepaald in punt 13.2.

13.6.    Heeft de koper het conformiteitsgebrek aangegeven volgens de voorwaarden bedoeld in de artikelen 13.2 tot 13.5, dan moet hij vervolgens de procedure voor het terugzenden van producten zoals beschreven op de pagina http://www.etilux.com/fr/conditions/retour-marchandise.php en in artikel 16 van deze verkoopvoorwaarden strikt in acht nemen. Doet hij dat niet, dan verliest hij het recht om zich te beroepen op het conformiteitsgebrek.

13.7.    De vennootschap geeft geen gevolg aan klachten die worden geformuleerd wegens verborgen gebreken die zij niet kon kennen op het ogenblik waarop de verkoop werd gesloten.

13.8.    De reparatie van alle schade als gevolg van het defect, met inbegrip van productieverliezen, winstderving en alle andere indirecte schade, wordt uitgesloten van onze aansprakelijkheid voor defecten.

13.9.    Een klacht schort de verplichting om op de overeengekomen vervaldata te betalen niet op.

14.    Aansprakelijkheid

14.1.
    Wij aanvaarden geen contractuele of extracontractuele aansprakelijkheid voor schade aan personen en aan andere goederen dan de geleverde producten.

14.2.    Het gebrek aan inachtneming van de aanbevelingen van de producent of van de vennootschap ETILUX met betrekking tot de gebruiks- of toepassingsvoorwaarden van het verkochte product heeft van ambtswege tot gevolg dat de producent en de vennootschap ETILUX niet aansprakelijk kunnen worden gesteld.

14.3.    De aansprakelijkheid van ETILUX heeft geen betrekking op de schade die het gevolg is van een gebruik van het product dat niet normaal of redelijkerwijze voorzienbaar is. Ongeacht dit feit bevelen we onze klanten aan de noodzakelijke tests uit te voeren alvorens onze producten op uitgebreide wijze in gebruik te nemen.

14.4.    Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de vervanging van de geleverde goederen of de geleverde diensten met uitsluiting van gelijk welke indirecte schade. Elk verlies of elke beschadiging van gegevens, winstderving, verlies van klanten enzovoort worden meer bepaald beschouwd als indirecte schade.

14.5.    Daar het onmogelijk is de commerciële eigendom van de bestelde fabrieksmerken te controleren, wijst ETILUX elke aansprakelijkheid af in geval van namaak en proces.

14.6.    Wij zijn tot geen enkele schadeloosstelling gehouden ten aanzien van de koper of van derden voor indirecte schade. Elk verlies of elke beschadiging van gegevens, winstderving, verlies van klanten enzovoort worden meer bepaald beschouwd als indirecte schade.

14.7.    We zijn ten aanzien van de koper of van derden tot geen enkele schadeloosstelling gehouden voor schade die inherent is aan het gebruik van internet, meer bepaald een onderbreking van de dienstverlening, indringing van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen.

14.8.    Indien bewezen is dat we aansprakelijk zijn voor de foutieve niet-uitvoering van de overeenkomst, kan het totale bedrag van de schadevergoedingen die we verschuldigd zouden kunnen zijn hoe dan ook niet groter zijn dan de prijs excl. btw van het beschadigde of defecte geleverde product.

14.9.    Geen enkele vordering van de koper, om welke reden ook, kan meer dan één jaar na het voorkomen van het feit waarop de vordering steunt tegen ons worden ingesteld.

14.10.    Bij gebruik of doorverkoop van de geleverde goederen wordt de koper geacht deze goederen te hebben aanvaard zonder voorbehoud.

14.11.    Als een verdeler of een natuurlijke of rechtspersoon de goederen bij Etilux voor professioneel gebruik gekocht heeft en deze producten verkocht heeft aan een privé consument, moet hij deze consument over het product en zijn toepassing informeren. Zo niet, is de verdeler verantwoordelijk bij Etilux of bij de producent als Etilux of de producent de consument moet schadeloosstellen op basis van de wet van aansprakelijkheid voor producten met gebreken. De verdeler moet het bewijs brengen, dat hij aan zijn informatieplicht voldaan heeft.

15.    Intellectuele eigendom

15.1.    De clichés, snijvormen, tekeningen, grafische elementen en foto’s evenals alle instrumenten die ETILUX creëert, blijven haar exclusieve eigendom, zelfs indien er aan de klant een participatie wordt aangerekend voor het creëren daarvan. Ze mogen in geen geval worden gebruikt zonder het uitdrukkelijk akkoord van ETILUX.

15.2.    De geleverde software blijft de exclusieve eigendom van de constructeur. Wij kennen aan de koper alleen niet-exclusieve gebruikslicenties toe krachtens dewelke hij een programma op één machine tegelijk mag gebruiken. De koper is gehouden de vertrouwelijkheid van de geleverde software strikt in acht te nemen. Hij mag deze licenties op geen enkele wijze van de hand doen, verpanden, vervreemden, communiceren of uitlenen, tegen betaling of gratis. Hij verbindt zich ertoe de geleverde software niet na te maken, de namaak ervan niet toe te staan of te bevorderen op welke wijze ook.

15.3.    Daar het onmogelijk is te controleren wie houder is van de intellectuele rechten op de bij ons bestelde producten en software waarvan we niet de fabrikant zijn, zijn we niet aansprakelijk in geval van namaak of inbreuk op die rechten. Hoe dan ook moet de klant ons onmiddellijk kennis geven van elke klacht wegens namaak of inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom betreffende de producten en software.

15.4.    De inhoud van onze website wordt beschermd door de wetgeving betreffende het auteursrecht en, algemeen, betreffende de intellectuele eigendom.


16.    Terugzendingen

16.1.    De goederen mogen worden teruggezonden voor zover de volgende voorwaarden in acht worden genomen:

•    De koper heeft de goederen in ontvangst genomen en dient een klacht in binnen een termijn van zeven werkdagen overeenkomstig artikel 13 van deze verkoopvoorwaarden;
•    De goederen bevinden zich in hun originele verpakking en werden niet gebruikt;
•    Het gaat om een standaardartikel dat niet speciaal voor de koper werd vervaardigd;
•    De koper heeft van de vennootschap ETILUX een schriftelijk akkoord gekregen met vermelding van het nummer van zijn bon waarmee hij de goederen moet terugzenden.

16.2.    Terugzendingen zonder ons akkoord mogen op geen enkele wijze de betaling van onze facturen op de initiële vervaldatum vertragen.

16.3.    De goederen worden teruggezonden op het risico van de koper. Deze terugzending vindt franco in onze lokalen plaats.

16.4.    De teruggezonden goederen moeten zich in de staat bevinden waarin wij ze hebben verzonden.

16.5.    De verschillende stappen van de terugzendingsprocedure en de verschillende mogelijkheden voor de koper worden beschreven op de pagina http://www.etilux.com/fr/conditions/retour-marchandise.php

16.6.    Dit artikel is uitsluitend van toepassing op online verkoop aan consumenten. Volgens de wet van 6 april 2010 betreffend het herroepingsrecht, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen, dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen “zoals in een etalage”. Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige producten worden niet teruggenomen.

Voor de uitoefening van zijn toepassingsrecht moet de koper binnen 7  kalenderdagen contact nemen met onze webshop - op volgend  email adres : support@etilux.be.  Bovendien, moet hij tijdens deze termijn, het originele, intacte en volledige product met alle toebehoren en de gebruiksaanwijzing en (een kopie) van de factuur of de verzendnota verpakken. De goederen worden verpakt en teruggestuurd, overeenkomstig onze procedure voor terugzending,  naar ETILUX S.A. Impasse de l’Espérance n°42 4000 Luik (België) op risico en kosten van de koper.

17.    Verwerking van persoonsgegevens

Alle informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken alsook over de bescherming en de mogelijkheden van verbetering van persoonsgegevens kunnen worden geraadpleegd op de pagina http://www.etilux.com/fr/conditions/confidentialite.php

18.    Nietigheid

De nietigheid van een bepaling van deze overeenkomst heeft geen weerslag op de geldigheid van de overige bepalingen. In dit geval verbinden de partijen zich ertoe om in goede trouw te onderhandelen over het opstellen van een nieuwe bepaling die hetzelfde doel heeft als de nietige bepaling en, in de mate van het mogelijke, een gelijkwaardige uitwerking heeft met als doel het evenwicht van de overeenkomst te herstellen.

19.    Toepasselijk recht en geschil

19.1.
    Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

19.2.    Elke betwisting betreffende de interpretatie, de uitvoering en de verbreking van deze overeenkomst behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Luik.
 


bottom